Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, z uwagi na fakt, iż ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo informacji są traktowane w działalności grupy VAN priorytetowo, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o sposobach, celach i podstawach przetwarzania Państwa danych osobowych.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka wchodząca w skład VAN group, która ogłosiła rekrutację.

W skład VAN group wchodzą następujące podmioty:

– VAN cargo S.A., z siedzibą przy ulicy Przecławskiej 8, 03-879 Warszawa, nr NIP: 524-21-25-771

– Podlasie S.A., z siedzibą przy ulicy Krasińskiego 29, 21-400 Łuków, nr NIP: 825-00-04-049

– Kurier Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Chopina 3, 21-400 Łuków, nr NIP: 825-00-07-289

- VAN cargo s.r.o. z siedzibą w Liberec III, Třída 1. Máje 363, 460 01, nr NIP: CZ25496328

- VAN cargo Kft. Z siedzibą w 3525 Miskolc, Régiposta u. 9, nr HU 13444716

- SC VAN cargo SRL z siedzibą DN - Centura Bucuresti 316, Corp A, et. 1, 07716 GLINA, Jud. Ilfov, nr RO 16849216

Spółki aby osiągnąć cele biznesowe i zapewnić najwyższe standardy świadczonych usług, w tym obsługi klientów, wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania danych osobowych i na mocy art. 26 RODO współadministrują danymi w ramach struktur grupy VAN. Spółki aktywnie współpracują ze sobą w zakresie wybranych procesów w celu optymalizacji kosztów, optymalizacji zatrudnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, obsługi klienta oraz procesów zarządczych i administracyjnych. Spółki korzystają ze wspólnej infrastruktury (współdzielone budynki), w tym w porozumieniu regulują ruch osobowy i towarowy m.in. celem ochrony osób i mienia. W związku z powyższym, Państwa dane osobowe, na potrzeby realizacji celu dla którego są gromadzone mogą być przekazywane do innych Spółek grupy VAN. Przepływ danych w żaden sposób nie narusza przepisów prawa. W ramach poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych Spółka zarządzająca lub koordynująca dany proces zobowiązana jest do spełnienia wobec osoby, której dane są przetwarzane obowiązku informacyjnego, a także jest odpowiedzialna za realizację praw osób.

III. Inspektor danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Kasperowicz. Można się z nim skontaktować pod adresem: RODO@vancargo.com

IV. Podstawa i cel przetwarzania

Państwa dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

Pozostałe dane osobowe, wykraczające poza zakres określony przepisami prawa (np. wizerunek, dane kontaktowe) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Zgoda będzie podstawą przetwarzania również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jeżeli została wyrażona.

V. Przekazywanie danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane możemy przekazywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zaufanym podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podmioty przeprowadzające rekrutację, dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług consultingowych, księgowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem udostępnienia tych danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.

W przypadku gdy dochodzi do Powierzenia przetwarzania danych osobowych, może ono nastąpić jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej dany podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

VI. Okres przetwarzania

Państwa dane będą przez nas przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż przez okres 45 dni. 

VII. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

– prawo dostępu do danych tj. uzyskania informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe oraz kopii danych. W przypadku drugiej i kolejnej kopii, może zostać naliczona dodatkowa opłata, o której zainteresowany zostanie powiadomiony. Wysokość tej opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.
– prawo do sprostowania danych osobowych (w przypadku błędnego zapisania lub ich zmiany), ich usunięcia (w przypadku braku podstawy do ich posiadania przez Administratora) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku przetwarzania określonych danych w ograniczonym zakresie w związku z sprzeciwem lub wnioskiem o sprostowanie danych lub wolą przechowania danych w związku z roszczeniami wnioskodawcy).
– prawo do przenoszenia danych tj. przekazania danych innemu administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą, w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje wyłącznie wtedy, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji zawartej umowy lub w oparciu o wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
– prawo do wycofania zgody przetwarzania danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.  Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie o którym mowa w art. 221 kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnych.

IX. Profilowanie

W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

X. Polityka wykorzystywania plików cookies

Serwis wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) do:

- przechowywania stanu sesji podczas przełączania się pomiędzy podstronami serwisu,

- do rejestrowania informacji o urządzeniu jakiego używa odwiedzający do oglądania stron serwisu,

- sprawdzenia czy przeglądarka użytkownika wspiera cookies,

- oszacowania przepustowości łącza internetowego w związku z materiałami wideo umieszczonymi na stronach serwisu,

- przechowywania unikalnego ID w celu zbierania statystyk dotyczących materiałów wideo umieszczonych w serwisie,

- przechowywania ustawień YouTube dotyczących materiałów wideo umieszczonych na stronach serwisu.

XI. Granice odpowiedzialności

Treści zawarte na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie informacyjny. Spółki grupy VAN nie dają gwarancji co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności aktualności, dokładności, przydatności prezentowanych danych. Spółki grupy VAN nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez osoby korzystające z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem treści umieszczonych w Serwisie ponosi osoba korzystająca z Serwisu.